Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Obavještenja

09.01.2023

Obavještavamo građane da se počevši od 09.01.2023. godine počelo sa radom na redovnom servisiranju i kalibraciji analizatora i mjerne opreme što dovodi do povremenog prekida prikaza trenutnih rezultata mjerenja kvaliteta zraka na web stranici Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona (www.monitoringzrakatk.info). Također se iz istog razloga neće objavljivati Dnevni izvještaji na službenoj stranici Vlade TK (www.vladatk.kim.ba), a rezultati koji će se objavljivati na stranici www.monitoringzrakatk.info u toku izvođenja servisa ne mogu se smatrati validnim do završetka servisiranja. Završetak servisa se očekuje najkasnije do polovine slijedeće sedmice.

Validnost od 09.01.2023 09:14 do isteka.

21.01.2022

Obavještavamo građane da se trenutno radi na uvrštavanju prikaza Indeksa kvaliteta zraka na internet stranici www.monitoringzrakatk.info što dovodi do povremenog prekida prikaza trenutnih rezultata mjerenja kvaliteta zraka na Sistemu za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona.

Validnost od 21.01.2022 09:23 do isteka.

28.01.2021

U skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjerne stanice u Živinicama i prestanka stabilne meteorološke situacije,

proglasilo prestanak EPIZODE UPOZORENJA na području grada Živinice

Validnost od 28.01.2021 13:58 do isteka.

25.01.2021

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području općine Živinice, za 19. i 20.01.2021. godine po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2),

proglašava EPIZODU UPOZORENJA na području grada Živinice

Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Ministarstvo apeluje, upozorava i poziva:

  • apeluje na smanjenje korištenja motornih vozila, te korištenje vozila javnog gradskog prevoza,
  • upozorava da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i poziva, u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijave nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina/grada,
  • poziva pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica i ložišta da preduzmu sve tehnički
izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosupmorni ugljevi) i čišćenje dimovidnih instalacija.

Takođe Ministarstvo je obavijestilo gradsku službu civilne zaštite Živinice o proglašenju epizode upozorenja koja može poduzeti slijedeće mjere:

a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 3,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Obustava nastavnog procesa u stanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i univerzitetima, c) Zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO 3 i privremeno ograničenje kretanja vozila po sistemu "par-nepar", osim vozila na električni pogon i vozila na tečni naftni plin te policije, javnog gradskog prijevoza, vozila hitnih intervencija (vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskim tablicama, vozila ministarstva odbrane i ostala vozila sa odobrenjem, d) Smanjenje potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija uz smanjenje temperature u prostorima koji se zagrijavaju, e) Smanjenje proizvodnje i zamjena pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož-ulja, f) Pojačana kontrola vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi, g) Osigurati nesmetan protok motornih vozila na glavnim gradskim saobraćajnicama i h) Ostale mjere za koje gradska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijete poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 21.01.2021 09:59 do isteka.

05.02.2020

U skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjerne stanice u Živinicama i prestanka stabilne meteorološke situacije,proglasilo prestanak EPIZODE PRIPRAVNOSTI na području grada Živinice.

Validnost od 05.02.2020 13:54 do isteka.

27.01.2020

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, na temelju podataka dobivenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području Grada Živinice, za 22. i 23.01.2020. godine,za zagađujuću materiju sumpordioksid SO2 proglasilo EPIZODU PRIPRAVNOSTI na području Grada Živinice.

Ministarstvo upozorava rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja i apeluje za smanjenje korištenja motornih vozila. Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Takođe Ministarstvo je obavijestilo Gradsku službu civilne zaštite Živinice o proglašenju epizode pripravnosti koja može poduzeti slijedeće mjere: a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i pozivanje, da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijaviti nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina i kantona, c) Poziv pravnim licima, vlasnicima ili korisnicima kotlovnica ili ložišta, da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi) i čišćenje dimovodnih instalacija i d) Ostale mjere za koje Gradska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijete poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 24.01.2020 09:27 do isteka.

05.07.2019

Obavještavamo građane da podaci sa mobilne stanice za monitoring kvaliteta zraka zbog problema tehničke prirode, neće biti dostupni do otklanjanja istih.

Validnost od 05.07.2019 12:49 do isteka.

22.01.2019

Zbog tehničkih problema sa komunikacijom, podaci sa fiksne mjerne stanice za monitoring kvaliteta zraka Bukinje i mobilne mjerne stanice, neće biti dostupni do daljnjeg.

Validnost od 22.01.2019 13:01 do isteka.

02.08.2018

Zbog tehničkih problema podaci sa mobilne stanice za monitoring kvaliteta zraka neće biti dostupni do daljnjeg.

Validnost od 02.08.2018 13:55 do isteka.

20.10.2017

U skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjerne stanice u Lukavcu,

proglasilo prestanak EPIZODE UZBUNE na području općine Lukavac.

Takođe Ministarstvo je obavijestilo općinsku službu civilne zaštite Lukavac o prestanku epizode uzbune.

Validnost od 20.10.2017 13:50 do isteka.

18.10.2017

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka sa fiksne stanice locirane na području općine Lukavac, za 16. i 17.10.2017. godine po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2),

proglašava EPIZODU UZBUNE na području općine Lukavac.

Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Ministarstvo apeluje, upozorava i poziva:

  • apeluje na smanjenje korištenja motornih vozila, te korištenje vozila javnog gradskog prevoza,
  • upozorava da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i poziva, u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijave nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina/grada,
  • poziva pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica i ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi) i čišćenje dimovodnih instalacija.
Takođe Ministarstvo je obavijestilo općinsku službu civilne zaštite općine Lukavac o proglašenju epizode uzbune koja može poduzeti slijedeće mjere:

a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 3,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Obustava nastavnog procesa u stanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i univerzitetima, c) Zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO 3 i privremeno ograničenje kretanja vozila po sistemu "par-nepar", osim vozila na električni pogon i vozila na tečni naftni plin te policije, javnog gradskog prijevoza, vozila hitnih intervencija (vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskim tablicama, vozila ministarstva odbrane i ostala vozila sa odobrenjem, d) Smanjenje potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija uz smanjenje temperature u prostorima koji se zagrijavaju, e) Smanjenje proizvodnje i zamjena pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož-ulja, f) Pojačana kontrola vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi, g) Osigurati nesmetan protok motornih vozila na glavnim gradskim saobraćajnicama i h) Ostale mjere za koje općinska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijete poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 18.10.2017 12:59 do isteka.

06.02.2017

U skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjerne stanice u Živinicama i prestanka stabilne meteorološke situacije, proglasilo prestanak EPIZODE UZBUNE na području općine Živinice.

Validnost od 06.02.2017 12:38 do isteka.

02.02.2017

U skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjerne stanice u Lukavcu i prestanka stabilne meteorološke situacije, proglasilo prestanak EPIZODE UZBUNE na području općine Lukavac.

Validnost od 02.02.2017 14:17 do isteka.

02.02.2017

U skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjernih stanica u Tuzli i prestanka stabilne meteorološke situacije, proglasilo prestanak EPIZODE UZBUNE na području grada Tuzle.

Validnost od 02.02.2017 14:16 do isteka.

01.02.2017

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području općine Živinice, po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2),

proglašava EPIZODU UZBUNE na području općine Živinice.

Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci. Ministarstvo apeluje, upozorava i poziva:

  • apeluje na smanjenje korištenja motornih vozila, te korištenje vozila javnog gradskog prevoza,
  • upozorava da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i poziva, u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijave nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina/grada,
  • poziva pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica i ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi) i čišćenje dimovodnih instalacija.
Takođe Ministarstvo je obavijestilo Općinsku službu civilne zaštite općine Živinice o proglašenju epizode uzbune koja može poduzeti slijedeće mjere: a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 3,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Obustava nastavnog procesa u stanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i univerzitetima, c) Zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO 3 i privremeno ograničenje kretanja vozila po sistemu "par-nepar", osim vozila na električni pogon i vozila na tečni naftni plin te policije, javnog gradskog prijevoza, vozila hitnih intervencija (vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskim tablicama, vozila ministarstva odbrane i ostala vozila sa odobrenjem, d) Smanjenje potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija uz smanjenje temperature u prostorima koji se zagrijavaju, e) Smanjenje proizvodnje i zamjena pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož-ulja, f) Pojačana kontrola vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi, g) Osigurati nesmetan protok motornih vozila na glavnim gradskim saobraćajnicama i h) Ostale mjere za koje gradska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 01.02.2017 12:35 do isteka.

30.01.2017

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, na temelju podataka dobivenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području općine Lukavac, za 29. i 30.01.2017. godine, po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2), proglasilo EPIZODU UZBUNE na području općine Lukavac. Ministarstvo upozorava rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja i apeluje za smanjenje korištenja motornih vozila. Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci. Takođe Ministarstvo je obavijestilo Općinsku službu civilne zaštite Lukavac o proglašenju epizode uzbune koja može poduzeti slijedeće mjere: a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 3,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Obustava nastavnog procesa u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i univerzitetima c) Zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO-3 i privremeno ograničenje kretanja vozila po sistemu "par- nepar", osim vozila na električni pogon i vozila na tečni naftni plin te policije, javnog gradskog prijevoza, vozila hitnih intervencija (vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskom tablicama, vozila ministarstva odbrane i ostala vozila sa odobrenjem, d) Smanjenje potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija uz smanjenje temperature u prostorima koji se zagrijavaju, e) Smanjenje proizvodnje i zamjena pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož- ulja, f) Pojačana kontrola vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi, g) Osigurati nesmetan protok motornih vozila na glavnim gradskim saobraćajnicama i h) Ostale mjere za koje općinska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 30.01.2017 13:53 do isteka.

30.01.2017

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, na temelju podataka dobivenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području Grada Tuzla, za 29. i 30.01.2017. godine, proglasilo EPIZODU UZBUNE na području Grada Tuzla. Ministarstvo upozorava rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja i apeluje za smanjenje korištenja motornih vozila. Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Takođe Ministarstvo je obavijestilo Gradsku službu civilne zaštite Tuzla o proglašenju epizode uzbune koja može poduzeti slijedeće mjere: a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 3,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Obustava nastavnog procesa u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i univerzitetima c) Zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO-3 i privremeno ograničenje kretanja vozila po sistemu "par- nepar", osim vozila na električni pogon i vozila na tečni naftni plin te policije, javnog gradskog prijevoza, vozila hitnih intervencija (vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskom tablicama, vozila ministarstva odbrane i ostala vozila sa odobrenjem, d) Smanjenje potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija uz smanjenje temperature u prostorima koji se zagrijavaju, e) Smanjenje proizvodnje i zamjena pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož- ulja, f) Pojačana kontrola vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi, g) Osigurati nesmetan protok motornih vozila na glavnim gradskim saobraćajnicama i h) Ostale mjere za koje gradska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 30.01.2017 09:57 do isteka.

26.01.2017

26.01.2017. godine Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK donosi odluku o prestanku epizode pripravnosti u skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjernih stanica u Tuzli.

Validnost od 26.01.2017 13:41 do isteka.

24.01.2017

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, na temelju podataka dobivenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području općine Živinice, za 22. i 23.01.2017. godine, proglasilo EPIZODU UPOZORENJA na području općine Živinice.

Ministarstvo upozorava rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja i apeluje za smanjenje korištenja motornih vozila. Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Takođe Ministarstvo je obavijestilo Općinsku službu civilne zaštite Živinice o proglašenju epizode upozorenja koja može poduzeti slijedeće mjere: a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 3,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Obustava nastavnog procesa u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i univerzitetima c) Zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO-3 i privremeno ograničenje kretanja vozila po sistemu "par- nepar", osim vozila na električni pogon i vozila na tečni naftni plin te policije, javnog gradskog prijevoza, vozila hitnih intervencija (vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskom tablicama, vozila ministarstva odbrane i ostala vozila sa odobrenjem, d) Smanjenje potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija uz smanjenje temperature u prostorima koji se zagrijavaju, e) Smanjenje proizvodnje i zamjena pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož- ulja, f) Pojačana kontrola vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi, g) Osigurati nesmetan protok motornih vozila na glavnim gradskim saobraćajnicama i h) Ostale mjere za koje općinska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijete poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 24.01.2017 13:09 do isteka.

24.01.2017

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, na temelju podataka dobivenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksnih stanica lociranih na području Grada Tuzla, za 22. i 23.01.2017. godine, proglasilo EPIZODU PRIPRAVNOSTI na području Grada Tuzla.

Ministarstvo upozorava rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja i apeluje za smanjenje korištenja motornih vozila. Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Takođe Ministarstvo je obavijestilo Gradsku službu civilne zaštite Tuzla o proglašenju epizode pripravnosti koja može poduzeti slijedeće mjere: a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i pozivanje, da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijaviti nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina i kantona, c) Poziv pravnim licima, vlasnicima ili korisnicima kotlovnica ili ložišta, da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi) i čišćenje dimovodnih instalacija i d) Ostale mjere za koje gradska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijete poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 24.01.2017 13:03 do isteka.

28.12.2016

27.12.2016. godine Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK donosi odluku o prestanku epizode pripravnosti u skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjerne stanice u Lukavcu i prestanka stabilne meteorološke situacije.

Validnost od 28.12.2016 08:20 do isteka.

19.12.2016

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, na temelju podataka dobivenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području općine Lukavac, za 17. i 18.12.2016. godine,

proglasilo EPIZODU PRIPRAVNOSTI na području općine Lukavac.

Ministarstvo upozorava rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja i apeluje za smanjenje korištenja motornih vozila. Građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Takođe Ministarstvo je obavijestilo Općinsku službu civilne zaštite Lukavac o proglašenju epizode pripravnosti koja može poduzeti slijedeće mjere: a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama, b) Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i pozivanje, da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijaviti nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina i kantona, c) Poziv pravnim licima, vlasnicima ili korisnicima kotlovnica ili ložišta, da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi) i čišćenje dimovodnih instalacija i d) Ostale mjere za koje općinska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijete poboljšanju kvaliteta zraka.

Validnost od 19.12.2016 09:56 do isteka.

14.12.2016

Obavještavaju se građani da je mjerna stanica za kvalitet zraka Cerik premještena na područje Općine Živinice, te je trenutno u fazi probnog rada do zvaničnog puštanja u rad za nekoliko dana.

Validnost od 14.12.2016 13:32 do isteka.

13.09.2016

Obavještavaju se građani da podaci o kvalitetu zraka sa stanice MS3 (Bukinje) nisu dostupni na stranici www.monitoringzrakatk.info od 13.09.2016. godine, iz razloga što je u toku rekonstrukcija stanice. Čim se steknu tehnički uslovi podaci će ponovo biti dostupni.

Validnost od 13.09.2016 12:30 do isteka.

26.07.2016

Obavještavaju se građani da podaci sa stanice Skver nisu dostupni od 15.07.2016. godine zbog tehničkih problema sa komunikacijama. Dok se kvar ne otkloni, podaci sa stanice Skver neće biti dostupni na stranici www.monitoringzrakatk.info.

Validnost od 15.07.2016 07:30 do isteka.

19.07.2016

Obavještavaju se građani da podaci o kvalitetu zraka sa stanice MS5 (Cerik) nisu dostupni na stranici www.monitoringzrakatk.info od 14.07.2016. godine, iz razloga što je u toku premještanje stanice sa lokaliteta Cerik na lokalitet na području općine Živinice, (kod sportske dvorane. Čim se steknu tehnički uslovi podaci će ponovo biti dostupni.

Validnost od 14.07.2016 15:51 do isteka.